TERMÍNY

1. Obecně – Oblast působnosti

1.1 Veškeré smlouvy, dodávky a další služby (zejména plánování, výstavba, montážní práce a sestavování programů) včetně poradenských služeb jsou prováděny výhradně na základě následujících podmínek. Naše obchodní podmínky platí také pro současné a budoucí transakce, i když nejsou v jednotlivých případech výslovně znovu dohodnuty, pokud nejsou změněny nebo vyloučeny s výslovným souhlasem společnosti MEBIKON GmbH. Obchodní podmínky smluvního partnera se nestávají součástí smlouvy jako celku, a to ani v případě, že proti nim společnost MEBIKON GmbH výslovně nevznesla námitky.

1.2 Změny objednávky jsou možné pouze ve výjimečných případech a pouze v případě, že výroba předmětu koupě ještě nezačala. Veškeré náklady na změny objednávky požadované zákazníkem nese zákazník.

2. Nabídky a nabídkové dokumenty

2.1 Naše nabídky jsou vždy nezávazné a nezávazné. V případě vyprodání zboží nedochází k uzavření smlouvy. Smlouvy (např. objednávky a objednávky) a jiné dohody se pro nás stávají právně závaznými pouze tehdy, pokud jsme je písemně potvrdili nebo fakturovali. Zejména ceny uvedené v nabídkách se mohou měnit a nezahrnují dodávku, montáž a další služby, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

3. Uzavření a výkon

3.1 Naše služby jsou poskytovány z hlediska kvality, kvality a rozsahu v souladu s dohodnutými objednávkovými podmínkami. Vyhrazujeme si právo provádět změny, které slouží technickému pokroku. Vyhrazujeme si právo provádět změny a odchylky týkající se formy, konstrukce a barvy za předpokladu, že to nepovede ke zhoršení kvality, výkonu nebo funkce. Pokud budou z naší strany nutné změny nebo odchylky, bude zákazník informován. Právo na odstoupení však existuje pouze tehdy, pokud nelze od zákazníka očekávat dodržování smlouvy s přihlédnutím k jeho zájmům.

3.2 Nevýznamné odchylky nebo odchylky v návrhu, provedení a provedení výrobků společnosti MEBIKON GmbH jsou vyhrazeny s ohledem na katalog, brožury nebo internetové informace, pokud jsou pro smluvního partnera přiměřené.

3.3 Rozsah dodávky určuje pouze potvrzení objednávky vydané společností MEBIKON GmbH. Pokud obchodní zaměstnanci nebo obchodní zástupci uzavírají ústní doplňkové dohody nebo poskytují ujištění, která přesahují rámec písemného potvrzení objednávky, vyžadují vždy písemné potvrzení ze strany společnosti MEBIKON GmbH.

3.4 Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak, jsou dokumenty patřící k nabídce, jako jsou ilustrace, výkresy, hmotnosti a rozměry, pouze přibližné. MEBIKON GmbH si vyhrazuje stávající autorská práva k dokumentům, výpočtům atd. poskytovaným společností MEBIKON GmbH. Převod na třetí osoby je nepřípustný, pokud to nebylo písemně povoleno společností MEBIKON GmbH.

3.5 V případě přírodních produktů (např. dřevo, korek) nepředstavuje přírodní barva, struktura a jiné rozdíly/odchylky důvod k reklamaci nebo odpovědnosti, protože patří k vlastnostem přírodního produktu.

3.6 Vzorky jsou nezávazné s ohledem na výrobní a/nebo materiálové odchylky, tj. zákazník není oprávněn reklamovat v případě nepodstatných a obvyklých odchylek dodaného zboží od vzorku rozměry, barvou a/nebo strukturou.

4. Ceny a platby

4.1 Rozhodující jsou ceny uvedené v našem potvrzení objednávky, které jsou platné v eurech, pokud není dohodnuto jinak. Dodatečné dodávky a služby se fakturují zvlášť.

4.2 Všechny ceny jsou netto a nezahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty platnou v den dodání.

4.3 Není-li výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny ceny ceny ze závodu Norimberk bez balení, dopravného, poštovného a pojištění.

4.4 Po obdržení faktury se zákazník zavazuje ji převést v platební lhůtě uvedené na faktuře.

4.5 Všechny platby musí být provedeny v hotovosti. Platby v hotovosti jsou přijímány: hotovost, bankovní převod; Křížové nebo pokladní šeky jsou přijímány jako hotovostní platby poté, co byly proplaceny bankou.

4.6 Vyhrazujeme si právo fakturovat zálohy ve výši hodnoty příslušné prokázané smluvní služby, včetně uvedené výše DPH k ní náležející, a to i v nejkratších možných intervalech. Přitom musíme služby prokázat prostřednictvím ověřitelného seznamu, který musí umožnit rychlé a spolehlivé posouzení výkonu. Služby zahrnují také servisní díly speciálně vyrobené a poskytované pro požadovaný servis.

4.7 Pokud nebude platba provedena nebo není provedena v plné výši v platební lhůtě uvedené na faktuře, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení ve výši 5 % nad základní úrokovou sazbu Evropské centrální banky platnou v době překročení platby.

4.8 Pokud se po uzavření smlouvy dozvíme o okolnostech, které umožňují dospět k závěru, že naše nároky jsou ohroženy, můžeme dodávku podmínit zálohami nebo jistotami ve výši všech našich pohledávek. To platí zejména v případě, že je zákazník v prodlení s jinými platbami vůči nám. Pokud zákazník nevyhoví výzvě o zálohu nebo jistotu, můžeme požadovat náhradu škody za neplnění nebo odstoupit od smlouvy. V tomto případě

Zákazník nemá vůči nám nárok na žádné nároky, zejména žádné nároky na dodání.

4.9 Pokud jsou z našich faktur provedeny srážky, musí být uvedeny jednotlivě a řádně odůvodněny a přiloženy příslušné dokumenty.

5. Výroba a úprava zakázky

Naše výrobky jsou obvykle vyráběny na zakázku dle Vašich přání a rozměrů. Změny po potvrzení objednávky, zrušení nebo zrušení, jakož i vrácení nelze provést.

Z těchto důvodů jsou změny objednávky možné pouze ve výjimečných případech a pouze v případě, že výroba předmětu koupě ještě nezačala. Veškeré náklady na změny objednávky požadované zákazníkem nese zákazník.

6. Odeslání a přenos rizik

6.1 Přeprava se provádí ze závodu (EXW) na náklady smluvního partnera. Riziko tak přechází na zákazníka, jakmile je zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo opustí náš sklad za účelem expedice. Není-li písemně dohodnuto jinak, společnost MEBIKON GmbH fakturuje smluvnímu partnerovi náklady na pojištění přepravy ve výši 0,06% z čisté hodnoty zboží. Není-li dohodnuto jinak, je způsob odeslání a způsob odeslání ponechán na uvážení společnosti Degen MEBIKON GmbH.

6.2 V případě vrácení musí zákazník zvolit stejnou formu přepravy jako pro odeslání na vlastní náklady. Zákazník je povinen zboží přiměřeně pojistit na vlastní náklady.

6.3 V případě dodávky našimi vlastními zaměstnanci přechází riziko na zákazníka okamžikem, kdy mu je zboží zpřístupněno. Pokud je zboží převzato zpět z důvodů, za které neneseme odpovědnost, nese kupující riziko, dokud zboží neobdržíme.

6.4 Je-li odeslání na vyžádání zpožděno z důvodů, za které odpovídá smluvní partner, bude zboží uskladněno na náklady a riziko smluvního partnera. V tomto případě je oznámení o připravenosti k odeslání rovnocenné odeslání.

6.5 Ve všech ostatních ohledech přechází nebezpečí ztráty a poškození ze společnosti MEBIKON GmbH na smluvního partnera okamžikem dodání zboží ve skladu; v případě dropshippingu přechází riziko na smluvního partnera po dodání ve skladu nebo továrně dodavatele(ů) společnosti Degen MEBIKON GmbH. Pokud se podle zvláštních dohod dodávka neuskuteční na základě ceny ze závodu, použije se převod rizika v souladu s dohodnutou doložkou Incoterm.

7. Dodací lhůta, dodací lhůta a doba plnění

7.1 Námi uvedené termíny a termíny jsou nezávazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. V tomto případě jsou dodací lhůty závislé na tom, zda byly v tuto chvíli se smluvním partnerem vyjasněny všechny technické otázky a podrobnosti provedení. Dodací povinnost společnosti Degen MEBIKON GmbH je také podmíněna včasným a řádným plněním povinností smluvního partnera (např. poskytnutí dokumentů, povolení, uvolnění atd.), které má smluvní partner obstarat.

Dílčí dodávky jsou povoleny v přiměřeném rozsahu.

7.2 Pokud nám v plnění našich povinností brání vyšší moc nebo nepředvídané okolnosti, které nemůžeme odvrátit ani přes přiměřenou péči za okolností případu a u kterých lze prokázat, že mají významný vliv na dodání produktu, bude dodávka v přiměřeném rozsahu zpožděna, pokud to nebude nemožné. Pokud se dodávka nebo služba stane nemožnou, budeme zproštěni povinnosti dodání. To platí i v případě, že okolnosti nastanou u dodavatelů společnosti MEBIKON GmbH a jejich subdodavatelů.

7.3 Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu z důvodu prodlení s dodáním nebo nemožnosti dodání jsou:

v těchto případech, pokud nejsme vinni hrubou nedbalostí nebo úmyslem. Pokud jde o

V těchto případech právo zákazníka na odstoupení od smlouvy nadále podléhá zákonným ustanovením.

7.4 Výrobky, které se liší od uvedených verzí, jakož i všechny výrobky, jejichž dodání se uskutečnilo před více než 6 měsíci, a výrobky uvedené do provozu, nemohou být převzaty zpět ani započteny.

7.5 V případě prodlení smluvního partnera s převzetím je společnost MEBIKON GmbH oprávněna požadovat náhradu škody namísto plnění a bez ohledu na možnost uplatnění vyšší náhrady škody požadovat 20 % z prodejní ceny.

8. Zaručené vlastnosti, oznámení vad

8.1 Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží ihned po příjezdu na zjevné vady, které jsou snadno patrné průměrnému zákazníkovi. Mezi zjevné vady patří mimo jiné snadno viditelné poškození zboží a případy, kdy je dodána jiná položka nebo příliš malé množství, než je objednané.

8.2 Takové zjevné vady nám musí být písemně oznámeny do jednoho týdne po předání zboží zákazníkovi nebo zákazníkovi určenému zákazníkem nebo převzetí zboží zákazníkem nebo zákazníkem určeným zákazníkem a před zpracováním, spotřebou, použitím, instalací nebo dalším prodejem.

8.3 Vady, které se projeví až později, nám musí být oznámeny do dvou týdnů od zjištění zákazníkem.

8.4 V případě porušení povinnosti kontroly a oznámení vad se zboží považuje za schválené s ohledem na předmětnou vadu.

9. Záruka

9.1 Veškeré záruční nároky, včetně skrytých vad, se promlčují nejpozději do 12 měsíců po obdržení

Zboží v místě určení. V případě neobchodníků platí zákonná ustanovení. Promlčecí lhůta dvou let (podle § 438 Abs.1 č.3 BGB) od převzetí zboží v místě určení. Místem určení je dodací adresa dle dodacího listu.

9.2 Záruka bude zpočátku poskytována podle našeho uvážení opravou nebo výměnou. V případě náhradní dodávky je zákazník povinen vadnou věc vrátit. Pokud se zákazník nebo třetí strana nesprávně opraví, všechny záruční nároky zanikají. Totéž platí pro jakékoli změny zboží bez našeho předchozího souhlasu.

9.3 Nelze-li vadu odstranit v přiměřené lhůtě nebo má-li být oprava nebo náhradní dodávka považována za neúspěšnou z jiných důvodů, může zákazník dle svého uvážení požadovat snížení odměny (snížení) nebo odstoupit od smlouvy. V případě pouze nepatrného porušení smlouvy, zejména v případě pouze drobných vad, však zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.4 Záruční nároky existují pouze v případě zamýšleného použití předmětu koupě a pečlivého zacházení.

9.5 Záruční nároky neexistují v následujících případech:

– V případě vad způsobených nesprávnou údržbou a čištěním, poškozením, nadužíváním, nesprávným použitím, ošetřením nebo opravou.

– V případě změn předmětu koupě, pokud nebyly schváleny prodávajícím.

– V případě přirozeného opotřebení.

– Pro produkty třetích stran nebo produkty třetích stran, které jsou kombinovány s dodávkami a službami z naší strany nebo používány společně s těmito produkty, přičemž postupujeme na zákazníka ty nároky na odpovědnost, na které máme nárok vůči dodavateli služby třetí strany.

– Pro funkčnost našich dodávek a služeb, pokud jsou zákazníkem kombinovány s produkty třetích stran nebo provozovány společně s nimi.

9.6 Obdrží-li zákazník vadný montážní návod, jsme povinni dodat pouze bezvadný montážní návod, a to pouze v případě, že vada montážního návodu brání řádné montáži.

9.7 Z vadných dílčích dodávek nelze vyvozovat žádná práva s ohledem na zbývající dílčí dodávky.

9.8 Záruční nároky jakéhokoli druhu, které přesahují bezplatné následné dodání nebo nápravu, zejména také pro následné škody způsobené zákazníkovi nebo třetím stranám, jsou výslovně vyloučeny s výjimkou nároků na náhradu škody z důvodu absence výslovně zaručených charakteristik nebo pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

9.9 Nároky z vad neexistují, pokud existují pouze nevýznamné odchylky od kvality nebo pouze nevýznamné zhoršení použitelnosti. Záruční nároky na trvale instalované výrobky MEBIKON jsou omezeny pouze na opravu vadného zboží nebo náhradní dodávku. Smluvní partner nese zejména náklady na instalaci a demontáž.

9.10 Lampy projektoru: Zde je výměna zdarma pouze během prvních 90 dnů nebo 200 provozních hodin (pokud výrobce poskytne delší záruční dobu, je platná podle jeho podmínek a je automaticky akceptována) od prvního uvedení do provozu podle počítadla provozních hodin v zařízení; výměnu musí provést odborný servis MEBIKON nebo autorizovaný servisní partner. Abyste mohli používat řešení problémů, musíte předložit plně vyplněný záruční list a/nebo doklad o koupi. Odstranění chyby neznamená prodloužení nebo nový začátek záruční doby. Právo na opravu se vztahuje pouze na původního kupujícího a je nepřenosné.

9.11 Zákazník nese plné důkazní břemeno za všechny předpoklady pro uplatnění reklamace, zejména pro vadu samotnou, pro dobu zjištění vady a pro včasnost oznámení vady.

 

10. Zvláštní ujednání DOA (Dead on Arrival)

DOA je (technická) hardwarová vada během počátečního uvedení do provozu nebo instalace.

10.1 Vadné zařízení rozpoznáme jako DOA do 7 dnů od data nákupu (datum faktury koncového zákazníka na základě kalendářních dnů), nejpozději však do 30 dnů od data doručení od MEBIKONu prodejci.

Prodejce musí poskytnout/zaslat přesný popis závady, sériové číslo a doklad o koupi. Zašlete prosím odpovídající zprávu DOA ve lhůtě 7 dnů na adresu: support@mebikon.de

10.2 Zpracování DOA se nevztahuje na případ provozních chyb nebo mechanického poškození. Na nařízení DOA není právní nárok. To nabízíme jako dobrovolnou záruku (jako rozšíření nad rámec zákonných záručních nároků). Dodané zboží musí být vždy neprodleně zkontrolováno a závada neprodleně nahlášena.

10.3 Nároky DOA uplatněné ve lhůtě 7 dnů budou vypořádány výměnou vadného zboží za rovnocenné nové zboží, opravou/opravou nebo dobropisem (kupní cena v původním okamžiku nákupu zboží). MEBIKON má hlasovací právo. Zpracování DOA musí být provedeno společností MEBIKON do 7 pracovních dnů od převzetí vadného zboží.

10.4 Reklamované zboží musí být řádně zabaleno v originální kartonové krabici včetně vnějšího nápisu s přiděleným číslem RMA. To provádí buď koncový zákazník nebo prodejce.

10.5 MEBIKON nese náklady na dopravu zboží DOA tam a zpět. V případě potřeby si MEBIKON zboží vyzvedne sám s vlastní logistikou. Toto rozhodnutí přísluší společnosti MEBIKON.

10.6 Prodejci a koncoví zákazníci nejsou oprávněni provádět výměnu nebo opravu. V zásadě nebudou uhrazeny žádné náklady na zpracování, balení, zpracování, opravy, náhradní výkony atd. To platí jak pro koncového zákazníka, tak pro prodejce. Pokud prodejce požaduje novou dodací adresu, která se liší od původní objednávky, nese veškeré vzniklé dodatečné náklady (doprava, pojištění zboží atd.).

11. Omezení odpovědnosti

11.1 Vylučujeme naši odpovědnost za porušení povinností z lehké nedbalosti, pokud neovlivní základní smluvní povinnosti, škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví nebo záruky nebo nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek. Totéž platí pro porušení povinností našimi zástupci.

11.2 Promlčecí lhůta pro nároky vůči nám, které nejsou založeny na úmyslném jednání, které nám lze přičíst, je jeden rok.

11.3 MEBIKON předává záruku příslušného výrobce na datové a videoprojektory a jiná technická zařízení. Příslib záruky ztrácí platnost, pokud byly provedeny neoprávněné zásahy do zařízení, v případě chyb způsobených nesprávnou manipulací nebo v případě poškození způsobeného vnějšími vlivy.

Ze záruky jsou vyloučeny: lampy a jiné skleněné díly, baterie a akumulátory.

12. Nepřijetí

12.1 V případě nepřijetí objednaného zboží můžeme využít našich zákonných práv.

12.2 Můžeme také odstoupit od smlouvy, aniž bychom byli povinni tak učinit.

12.3 Požadujeme-li náhradu škody, činí 15 % kupní ceny. Náhrada škody má být stanovena vyšší nebo nižší, pokud prokážeme vyšší škodu nebo zákazníkovi nižší škodu.

13. Výhrada vlastnictví

Dodání zboží se uskuteční s výhradou vlastnictví podle § 455 BGB s následujícími rozšířeními:

13.1 Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení všech nároků prodávajícího vůči kupujícímu vyplývajících z obchodního vztahu, včetně těch, které vzniknou v budoucnu.

13.2 Zákazník je povinen zacházet s vyhrazeným zbožím opatrně. Pokud jsou vyžadovány údržbářské a inspekční práce, musí je zákazník provádět pravidelně a včas na vlastní náklady.

13.3 Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli přístupu třetích osob k vyhrazenému zboží, například v případě zabavení, jakož i o jakémkoli poškození nebo zničení zboží s výhradou vlastnictví.

Zákazník nás musí neprodleně informovat o jakékoli změně vlastnictví zboží s výhradou vlastnictví, jakož i o své vlastní změně bydliště nebo místa podnikání.

13.4 Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s výše uvedenými body 12.2 a 12.3 a požadovat vrácení zboží s výhradou vlastnictví v případě porušení smlouvy zákazníkem, zejména v případě prodlení s platbou nebo porušení povinnosti.

13.5 Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodávat v rámci běžného obchodního styku. Tímto nám postupuje veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které mu vzniknou dalším prodejem vůči třetí straně.

Zadání přijímáme. Po postoupení je zákazník oprávněn pohledávku inkasovat. Vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami, jakmile zákazník řádně nesplní své platební závazky a je v prodlení s platbou nebo / potíže s platbou.

13.6 Zpracování a zpracování zboží s výhradou vlastnictví zákazníkem bude vždy prováděno naším jménem a naším jménem. Pokud zpracování probíhá s předměty, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví nové věci v poměru k hodnotě námi dodaného zboží k ostatním zpracovaným věcem. Totéž platí, pokud je zboží smícháno s jinými předměty, které nám nepatří.

13.7 Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme nárok na žádost zákazníka, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 20%. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás.

14. Započtení, zadržení

Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Kromě toho je zákazník oprávněn uplatnit právo na zápočet pouze v rozsahu, v jakém se jeho protipohledávka zakládá na stejném smluvním vztahu, tj. nevyplývá z dřívějších nebo jiných transakcí v rámci stávajícího obchodního vztahu.

15. Opravy

Je-li před provedením opravy požadován odhad nákladů, musí to být výslovně uvedeno. Náklady na odhad budou uhrazeny, pokud existuje trvalý obchodní vztah mezi společností MEBIKON GmbH a smluvním partnerem, na kterého se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky, pokud oprava není zadána.

Společnost MEBIKON GmbH rozhodne podle vlastního uvážení, zda opravu provede ve vlastní dílně nebo u třetí strany. Náklady na dopravu a balení nese smluvní partner.

16. Ochrana údajů

V souladu s § 33 spolkového zákona o ochraně osobních údajů společnost MEBIKON GmbH zdůrazňuje, že smluvní údaje jsou uloženy v systému zpracování údajů. Je zajištěno, že se o těchto uložených datech nedozví neoprávněné osoby.

17. Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo, salvátorská klauzule

17.1 Místo plnění a soudní příslušnost je výhradně Norimberk. Dohoda o soudní příslušnosti je rovněž výslovně sjednána pro soudní upomínkové řízení. Platí výlučně německé právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

17.2 Pokud by některé ustanovení našich obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným, platnost zbývajících ustanovení nebude dotčena. Zákazník je povinen s námi uzavřít smlouvu, kterou je neplatné ustanovení nahrazeno jiným ustanovením, které dosáhne stejného hospodářského a právního úspěchu jako neplatné ustanovení.

Přejděte na začátek